Background

NetCrunch Platform Module

Logs, Servers, Virtualization
and Applications

Dodaj monitorowanie systemów operacyjnych i aplikacji działających w systemach Windows, Mac OS X, Solaris, Linux i BSD. Monitoruj hiperwizory ESXi, strony internetowe, logi tekstowe, zapytania SQL i inne.

Ten moduł znajduje się w:

 • NetCrunch Performance Monitor
 • NetCrunch Suite

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha

Servers

Wypróbuj NetCruncha

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa obsługują wiele serwerów, aby świadczyć różne usługi. Wydajność każdego z tych serwerów jest bardzo istotna. Nawet jeśli jeden z nich ulegnie awarii, może to wpłynąć na dostarczenie ważnych usług biznesowych.

NetCrunch zapewnia ciągłe wsparcie dla wielu dostawców w monitorowaniu serwerów i kluczowych aplikacji wraz z ich usługami i procesami. Korzysta z wielu różnych technologii i odpowiednich protokołów dla każdego monitorowanego elementu, takiego jak hosty wirtualizacyjne, systemy operacyjne i aplikacje.

Program przechowuje wszystkie dane historyczne dla śledzenia wydajności i rozwiązywania problemów, eliminując potrzebę stosowania wielu narzędzi do monitorowania serwerów.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Spójne, niezależne od producentów monitorowanie głównych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, ESXi
  2. Gotowe do użycia ustawienia monitorowania (pakiety monitorowania)
  3. Ujednolicone zarządzanie zdarzeniami i dziennikami z zaawansowaną korelacją
  4. Monitorowanie stanu sprzętu (IPMI)
  5. Czujniki do monitorowania WMI, SQL, Web, Email, Files, Logs
 • Monitorowanie wydajności serwera

  @Server Performance Status

  Zazwyczaj ponad 50% problemów zgłaszanych jest przez użytkowników końcowych. Skuteczne rozwiązanie do monitorowania serwerów to jedyny sposób na wykrycie wczesnych objawów i przekazanie odpowiednich powiadomień zespołowi IT.

  Proaktywne monitorowanie z progami i poziomami bazowymi

  NetCrunch umożliwia ustawienie inteligentnych progów dla wskaźników wydajności systemu i aplikacji. Można je zdefiniować jako proste wartości progowe lub odchylenia od linii bazowej, szybkości zmian itp. NetCrunch oferuje 8 typów progów. Dowiedz się więcej w dokumentacji.

  Monitorowanie systemu operacyjnego

  NetCrunch monitoruje różne parametry systemu operacyjnego, takie jak pamięć, procesor i operacje na dysku.

  Przeczytaj więcej w dokumentacji

  Pakiety monitorowania

  NetCrunch używa pakietów monitorowania (zestawów reguł monitorowania) do zarządzania ustawieniami monitorowania - wiele z nich jest automatycznie przypisywanych do danego systemu operacyjnego. @OS Monitoring Packs

 • Monitorowanie systemu Windows

  NetCrunch wykorzystuje zdalne połączenie z systemem Windows w celu monitorowania jego wydajności (bez wymaganego SNMP lub agenta) poprzez pobieranie liczników wydajności dostępnych w systemie Windows.

  Monitorowanie systemu Windows polega na obserwowaniu usług systemu Windows, jego dziennika zdarzeń i liczników wydajności. Dodatkowo można użyć czujników WMI, aby uzyskać szerszy dostęp do danych systemowych.

  @Windows Services

  Monitorowanie usług systemu Windows

  NetCrunch może monitorować stan usługi systemu Windows na podstawie stanu usługi i typu uruchamiania. Możesz na przykład zostać ostrzeżony tylko wtedy, gdy dana usługa nie jest uruchomiona, a nie została wyłączona.

  Dziennik zdarzeń systemu Windows

  Dziennik zdarzeń systemu Windows NetCrunch umożliwia zdefiniowanie prostych filtrów dla alertów do konwersji zdarzeń z dziennika na alerty NetCruncha. Filtry te są automatycznie konwertowane na odpowiednie zapytania WQL.

  WMI

  NetCrunch zapewnia 10 gotowych do użycia czujników WMI:

  • File Shares
  • Process
  • Process Group Summary
  • Remote Ping
  • Time Difference
  • WMI Data
  • WMI HDD Health (SMART)
  • WMI Object
  • WMI Query:Object
  • WMI Perfmon

  Przeczytaj więcej w dokumentacji

 • Monitorowanie systemów: Linux, BSD, Mac OS X i Solaris

  @Linux Process List

  NetCrunch obsługuje bezagentowe monitorowanie systemów opartych na systemie Unix przy użyciu protokołu SSH. Pozwala to uniknąć problematycznego używania SNMP w tych systemach. Używanie SNMP jest opcjonalne.

  NetCrunch może monitorować różne dystrybucje Linuksa oparte na jądrze 2.4 lub nowszym. Został on przetestowany z: Cent OS, RedHat, Fedora, Novell OES, Ubuntu Desktop i Server. Obsługuje również różne wersje BSD, takie jak FreeBSD, OpenBSD i NetBSD.

  NetCrunch monitoruje wszystkie istotne parametry systemu i zawiera gotowe do użycia pakiety monitorowania dla każdego systemu.

  Zobacz Pakiety monitorowania

 • Monitorowanie zdarzeń

  NetCrunch oferuje zaawansowane zarządzanie zdarzeniami, w tym alerty warunkowe i korelację. Najważniejszym widokiem dla administratora jest widok trwających alertów który pokazuje tylko alerty, które nie zostały jeszcze zamknięte. W ten sposób można skupić się na bieżących problemach, bez konieczności przeglądania historii dziennika.

  Dowiedz się więcej o zarządzaniu alertami, eskalacją i dziennikami zdarzeń

  Zewnętrzne źródła zdarzeń

  • Komunikaty internetowe (webhooks)
  • Pułapki SNMP
  • Syslog
  • Dziennik zdarzeń systemu Windows
  • Remote Text Log over SSH
  • Apache format Logs
  • Log4j Logs
  • IPMI Log

  NetCrunch ma również możliwość analizowania dowolnego rodzaju dzienników tekstowych i zawiera wyrażenia parsujące dla niestandardowego przetwarzania dziennika.

 • Monitorowanie VMware ESXI

  @Datastores

  @ESX Hardware Status

  NetCrunch obsługuje system ESXi w wersji 5.5, 6 i 6.5. Łączy się on bezpośrednio z serwerami ESXi, więc nie wymaga instalacji platformy vSphere. Pozwala to uniknąć jednego z powodów ewentualnej awarii, którym może być połączeniem z systemem vSphere.

  NetCrunch zawiera wstępnie skonfigurowane automatyczne pakiety monitorowania do monitorowania ESXi, gdy tylko monitorowanie systemu operacyjnego zostanie ustawione na ESXi.

  Przeczytaj więcej o Monitorowaniu VMware ESX lub zapoznaj się z dokumentacją.

 • Monitorowanie SQL

  Czujniki SQL pozwalają na sprawdzanie łączności, wykonywanie zapytań i mogą przetwarzać dane wynikowe jako metryki lub statusy.

  SQL Query: Data

  Czujnik ten umożliwia wykonanie zapytania zwracającego wiele wierszy. Każda kolumna numeryczna może służyć jako źródło metryk wydajności.

  SQL Query: Object

  Ten typ zapytania powinien zwrócić pojedynczy wiersz. Może być używany do sprawdzania uwierzytelniania bazy danych i łączności. Zwrócony wiersz danych może być traktowany jako obiekt statusu.

  Obsługiwane bazy danych: SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, ODBC source

 • Monitorowanie serwisów sieciowych i chmurowych

  NetCrunch oferuje kilka czujników do monitorowania serwisów sieciowych/chmurowych. Może on wysyłać proste żądania HTTP, aby zmierzyć czas odpowiedzi pojedynczego żądania lub załadować i renderować całą stronę internetową tak jak przeglądarka internetowa. Ponadto obsługuje żądania REST i czujniki danych umożliwiające przetwarzanie danych zewnętrznych.

  Czujnik Basic HTTP

  Czujnik ten wysyła pojedyncze żądanie i może generować alert na podstawie kodu odpowiedzi lub sprawdzając treść odpowiedzi. Może wysyłać żądania GET, HEAD i POST.

  Czujnik REST HTTP

  Podobnie jak czujnik Basic HTTP, czujnik ten może również wysłać pojedyncze żądanie i może generować alert na podstawie kodu odpowiedzi lub sprawdzając treść odpowiedzi. Dodatkowo może wysyłać dowolne żądania HTTP, w tym żądanie niestandardowe, i umożliwia łatwe dodawanie parametrów zapytań URL. Umożliwia także ustawienie niestandardowych nagłówków i plików cookie dla danego żądania.

  Czujnik Web Page

  Czujnik renderuje stronę tak jak przeglądarka internetowa, ładuje wszystkie zasoby i uruchamia skrypty. Jest on przeznaczony do monitorowania nowoczesnych stron internetowych lub aplikacji. Obsługuje standardowe i niestandardowe formularze logowania.

  Czujnik Data File

  Czujnik ładuje dane z pliku przy użyciu jednego z predefiniowanych formatów plików. Obsługuje natywny format XML, JSON i CSV NetCruncha, a także pozwala przetwarzać dane za pomocą Parserów danych które obsługują zużywanie dowolnych danych.

 • Pakiety monitorowania i czujniki

  @WebPage Sensor Settings

  Pakiety monitorowania NetCruncha

  Umożliwiają one sprawne zarządzanie ustawieniami monitorowania. Zapewniają ustawienia dla monitorów opartych na modelu danych obiekt/licznik, takich jak SNMP lub Windows PerfMon. Takich danych dostarczają wbudowane agenty.

  Można ich używać do tworzenia reguł monitorowania przez ustawienie filtrów dla węzłów. Można je również przypisać ręcznie do konkretnego węzła (lub wielu węzłów przy użyciu multiselekcji). Obecnie program zawiera ponad 180 gotowych do użycia pakietów monitorowania do monitorowania urządzeń, aplikacji i systemów operacyjnych.

  Pakiety monitorowania

  Czujniki NetCruncha

  Są one podobne do pakietów monitorowania, ponieważ składają się z domyślnych alertów i kolektorów danych, ale są znacznie bardziej złożone.

  Czujniki są dynamicznymi jednostkami monitorującymi wykonującymi różne działania w celu pomiaru lub pobierania danych zdalnie.

  Oferują więcej możliwości monitorowania w zamian za bardziej złożony proces konfiguracji.

  Czujnik zwykle wymaga definicji źródła danych lub działań, które należy podjąć (dane uwierzytelniające, zapytania, ścieżki i parametry). Na przykład czujnik SQL Query wymaga profilu połączenia z bazą danych i zapytania SQL.

  Przeczytaj więcej na temat tego, co można monitorować w rozdziale Co mogę monitorować

  Aktualną listę czujników znajdziesz tutaj: Czujniki

 • Odbieranie i rejestrowanie komunikatów Syslog i komunikatów internetowych

  NetCrunch domyślnie odbiera komunikaty syslog i komunikaty internetowe, nawet z węzłów, które nie znajdują się w Atlasie. Musisz jedynie skonfigurować zewnętrzne źródło wysyłania wiadomości do NetCruncha.

  @Web Message

  Przekształcanie otrzymanych wiadomości w alerty

  Zmiana otrzymanych wiadomości z z okien Zewnętrzne źródła zdarzeń w alerty jest nieskomplikowana, program utworzy nawet nowy węzeł, jeśli nie jest on jeszcze zdefiniowany w Atlasie. Możesz także zdefiniować bardziej złożone alerty, filtrując treść wiadomości.

  Wiadomości internetowe

  NetCrunch odbiera wiadomość webhook za pośrednictwem żądania HTTP POST. Możesz szybko wysyłać powiadomienia do NetCruncha za pomocą usługi Amazon SNS lub użyć narzędzia curl z linii poleceń.

  Przeczytaj więcej na temat Zewnętrznych źródeł zdarzeń

Co wyróżnia NetCruncha?

Szybka konfiguracja

Z NetCrunchem możesz rozpocząć monitorowanie w kilka minut. Automatyczne wykrywanie i reguły monitorowania sprawiają, że początkowa konfiguracja jest bardzo prosta. Niektórym może się to wydawać trochę za szybko. Często słyszymy użytkowników pytających: „To już wszystko?”. Owszem. Chcemy cenić Twój czas.

Niezależny od producentów

NetCrunch to ujednolicony produkt, zbudowany od początku jako całościowe, niezależne od producentów i zintegrowane rozwiązanie.

Rozszerzający się

NetCruch 10 wprowadził nowy szybki i skalowalny silnik czujnikowy. NetCrunch posiada już ponad 8500 baz MIB-ów w bazie danych, a lista pakietów monitorowania i czujników rośnie wraz z każdą wersją.

Wysokiej jakości

W AdRem Software wierzymy w zasadę „rób to dobrze lub nie rób tego wcale”, dlatego dostarczamy profesjonalne rozwiązania zamiast obchodzenia problemu.

Ciągle ulepszany

Codziennie podczas testowania NetCruncha sprawdzamy jego działanie przeciążając go, przesuwając granice wydajności z każdą nową wersją nieco dalej (podobnie do Formuły 1).

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF