NetCrunch - Platforma Monitorująca

Monitorowanie systemu Windows

Możesz monitorować każdy aspekt serwerów i stacji roboczych z systemem Windows, . Wydajność, zdarzenia, aplikacje, dostępność i wirtualizacja.

Bezagentowo, natywnie, proste do skonfigurowania.

Profesjonalne monitorowanie systemu Windows

NetCrunch zawiera kompleksowe i profesjonalne rozwiązanie do monitorowania systemu Windows. Monitorowanie systemu Windows opiera się na różnych protokołach, takich jak RPC i WMI.

NetCrunch zawiera około 20 pakietów monitorowania (rodzaj szablonów ustawień monitorowania) do monitorowania Windows. Pakiety monitorowania w NetCrunchu śledzą znacznie więcej niż tylko parametry pamięci, dysku i procesora.

Możesz monitorować wszystko za pomocą uniwersalnego czujnika WMI, w tym liczniki wydajnościowe i zdarzenia. W niektórych sytuacjach przydatne może być użycie skryptów Powershell, wspieranych w NetCrunchu.

NetCrunch śledzi zdarzenia, stan usługi, procesy i wiele wskaźników wydajności systemu. Można go również użyć do monitorowania aktywności stacji roboczej i powiadamiania, gdy ktoś włączy stację roboczą poza godzinami pracy biura.

NetCrunch może również monitorować maszyny Windows za pomocą SNMP, choć jest to dość nietypowy przypadek, ponieważ wszystko, czego zwykle potrzebujesz, można osiągnąć za pomocą WMI, PerfMon lub Powershell.

Kompleksowe monitorowanie systemu Windows

 • Monitoring wydajności

  NetCrunch umożliwia monitorowanie wielu metryk przy użyciu natywnych liczników wydajnościowych Windows lub obiektów i metryk WMI

  NetCrunch umożliwia zdalne monitorowanie wszystkich liczników wydajnościowych systemu Windows, w tym liczników dyskowych. Lista dostępnych liczników zależy od wersji konkretnego zainstalowanego systemu Windows i aplikacji. Możesz ustawić wyzwalacze alarmów dla licznikach, używając ośmiu różnych typów wyzwalaczy.

  Wyzwalacze zdarzeń dla liczników

  Możesz łatwo zobaczyć wszystkie trendy i stan każdego progu w oknie statusu węzła.

  @Performance Counters

  Wybieranie liczników systemu Windows

  Sprawiliśmy, że wybieranie liczników w NetCrunchu jest bezbolesne. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć odpowiedni obiekt i licznik w natywnym oknie licznika Windows, wiesz, jak trudne może to być bez filtrowania.

  @Select Windows counters

 • Monitorowanie dzienników zdarzeń

  NetCrunch monitoruje zdarzenia w systemie Windows za pomocą WMI i wstępnie zdefiniowanych pakietów monitorowania

  Monitorowanie dzienników jest kluczową częścią monitorowania systemu Windows.

  NetCrunch może zdalnie gromadzić, filtrować i analizować dane z wielu komputerów z systemem Windows za pomocą WMI.

  Pozwala na definiowanie prostych filtrów alertów w celu konwersji zdarzeń z dziennika zdarzeń na alerty NetCruncha.

  Filtry te są automatycznie konwertowane na odpowiednie zapytania WQL, dzięki czemu nie musisz pisać żadnego kodu.

  To takie proste, na jakie wygląda.

  @Event Log Alert

 • Monitorowanie usług systemu Windows

  Monitoruj niestandardowe usługi systemu Windows i otrzymuj powiadomienia, gdy usługa zostanie zatrzymana lub nie będzie działać.

  @Windows Services

  Monitorowanie usług Windows jest niezbędne do monitorowania większości aplikacji zainstalowanych na serwerze Windows. Najczęstszym alertem ustawionym w usługach jest „Usługa nie działa”.

  NetCrunch oferuje także widok usług w oknie statusu węzła, umożliwiając zdalne sterowanie usługą Windows.

 • Widoki systemowe

  Zyskaj zdalny wgląd w najważniejsze części systemu

  Dla każdego komputera z systemem Windows masz dostęp do karty widoków systemowych w oknie stanu węzła.

  Zawiera ono listę usług, procesów, sesji i oczekujących alertów. W przypadku maszyn Hyper-V dostępna jest również lista maszyn wirtualnych.

  @Windows Processes

 • Monitorowanie procesów systemu Windows

  NetCrunch pozwala monitorować pojedynczy proces lub grupę procesów

  NetCrunch może monitorować wykorzystanie zasobów przez pojedynczy proces Windows, a także wyświetlać wykresy najczęściej używanych procesów w grupie węzłów.

  @Top Processes

  Czujnik WMI Process

  Ten czujnik umożliwia monitorowanie wybranego procesu. Obsługuje takie liczniki, jak wykorzystanie procesora, handle, instancje, pamięć i wątki.

  Czujnik WMI Process Group Summary

  Czujnik rozszerza funkcjonalność czujnika procesu o możliwość śledzenia wielu procesów i używania symbolu wieloznacznego (*) w nazwie procesu oraz dodawania wielu wzorców nazw oddzielonych przecinkiem.

 • Monitorowanie serwera SQL

  Za pomocą czujnika danych SQL możesz monitorować połączenie z bazą danych SQL Server i dane o wydajności serwera

  NetCrunch może monitorować różne aspekty serwera Microsoft SQL Server.

  Pakiet monitorowania SQL

  Umożliwia monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, usług Windows i sieciowych, wpisów ostrzegawczych lub o błędach w dzienniku zdarzeń MS SQL. Zawiera kilka raportów, takich jak analiza wąskiego gardła procesora, zużycie i wydajność dysku, analiza zużycia pamięci, wydajność procesora SQL Server, pamięć SQL Server, raport SQL Server /O.

  Sprawdzanie SQL query

  Protokół SQL Server jest jednym z 70 protokołów aplikacji, które NetCrunch rozpoznaje i sprawdza dostępność.

  Czujniki zapytań SQL

  NetCrunch zapewnia dwa czujniki do wyszukiwania danych z czujnika SQL. Możesz go użyć do sprawdzenia procesu uwierzytelnienia lub uzyskania danych z tabel systemowych lub z bazy danych. NetCrunch obsługuje natywne połączenie klienta z SQL Server.

  Czujniki SQL Query

 • Monitorowanie funkcji Hyper-V

  NetCrunch obejmuje monitorowanie hostów Hyper-v i maszyn wirtualnych

  NetCrunch może monitorować podsumowanie usług hypervisora i stan maszyn wirtualnych obsługiwanych przez Hyper-V w systemach Windows.

  Monitorowanie hostów Hyper-V

  NetCrunch automatycznie wykrywa, że w systemie działają usługi Hyper-V i dodaje pakiety monitorowania serwera Hyper-V, które śledzą stan usług Hyper-V.

  @Hyper-V Settings

  Mmaszyny wirtualne

  Jeśli monitorujesz host Hyper-V, NetCrunch rozpoznaje, że maszyna działa na serwerze Hyper-V i wyświetla dodatkowe informacje w oknie Statusu węzła oraz pozwala skonfigurować alerty związane ze stanem i parametrami maszyny wirtualnej.

  Możesz uzyskać informacje o maszynach wirtualnych i hostach jako widoki tabelaryczne dla danej grupy węzłów.

  @Hyper-V hosts

  Przeczytaj więcej o monitorowaniu Hyper-V

 • Monitorowanie aktualizacji i oczekujących restartów

  NetCrunch zapewnia łatwe w użyciu czujniki do monitorowania aktualizacji i oczekujących uruchomień (pending reboots)

  Czujnik Windows Updates

  Czujnik monitoruje stan aktualizacji systemu Windows na wybranym komputerze. Czujnik zlicza zainstalowane aktualizacje, aktualizacje dostępne do zainstalowania i ilość jeszcze nie zainstalowanych aktualizacji.

  Czujnik Pending Reboot

  Ten czujnik sprawdza, czy komputer z systemem Windows oczekuje na ponowne uruchomienie za pomocą WMI. Aby go użyć, musisz podać prawidłowe dane uwierzytelniające dla monitorowanego komputera z systemem Windows. Domyślnie uruchamia alert przy oczekującym ponownym uruchomieniu.

  Przeczytaj więcej w Monitorowanie aktualizacji systemu Windows i oczekujących restartów

 • Czujniki WMI

  Wykorzystaj moc WMI bez potrzeby pisania skryptów dzięki 12 gotowym do użycia czujnikom

  Podstawowe czujniki służą do określonych celów, takich jak monitorowanie permoni, procesu, udziałów lub różnicy czasu. Zaawansowane sensory są bardziej ogólne i pozwalają eksplorować klasy WMI lub tworzyć własne zapytania WQL.

  WMI Perfmon

  NetCrunch monitoruje dane wydajnościowe natywnie, ale zapewniamy implementację WMI jako alternatywę w przypadku, gdy dane można odzyskać tylko przez WMI. Czujnik nie wymaga użycia tajemniczych nazw klas WMI w celu uzyskania dostępu do danych; automatycznie mapuje obiekty i klasy.

  File Shares

  Ten czujnik monitoruje stan udostępniania systemu Windows. Możesz wpisać nazwę ręcznie lub z listy.

  Proces

  Umożliwia monitorowanie pojedynczego procesu.

  Process Group

  Czujnik rozszerza funkcjonalność czujnika procesowego o możliwość śledzenia wielu procesów.

  Replikacja AD

  Czujnik sprawdza, czy na kontrolerze domeny systemu Windows nie występują błędy replikacji.

  Pending reboot

  Czujnik sprawdza, czy komputer czeka na ponowne uruchomienie z powodu aktualizacji

  Windows Updates

  Monitoruje stan aktualizacji systemu Windows na komputerze. Pozwala na wyzwolenie alertu o nieudanej aktualizacji.

  Remote Ping

  Czujnik sprawdza łączność ze zdalnego systemu, uruchamiając Ping zdalnie.

  Time Difference

  Czujnik sprawdza różnicę czasu między maszyną zdalną a maszyną odniesienia (serwer NetCrunch lub serwer NTP).

  WMI HDD Health

  Ten czujnik może monitorować stan dysku twardego, jeśli opiera się o technologię SMART, która umożliwia przewidywanie awarii dysku.

  WMI Data

  Czujnik pozwala wybrać klasę WMI i klucz instancji w celu pobrania właściwości obiektu.

  WMI Object

  Czujnik monitoruje określony obiekt WMI bez potrzeby pisania zapytania WQL.

  WQL Query: Object

  Czujnik umożliwia uruchamianie niestandardowych zapytań WQL i przetwarzanie ich wyników.

  Przeczytaj więcej w Czujniki WMI

 • Moc skryptów PowerShell

  Chociaż NetCrunch zapewnia obszerną listę funkcji monitorowania, zawsze istnieje potrzeba czegoś więcej, a na pomoc przychodzi Powershell

  NetCrunch zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, natywnie przez liczniki lub przez WMI. Dzięki implementacji optymalizującej wysoką wydajność, może monitorować tysiące maszyn.

  Ale zdarza się, że czegoś nie da się zrobić za pomocą istniejących urządzeń lub można to po prostu dodać za pomocą już istniejących skryptów.

  Czujnik Script

  Czujnik umożliwia wykonanie skryptu lub programu na lokalnym komputerze NetCrunch Server, a następnie przetworzenie wyniku. Skrypt może połączyć się ze zdalną maszyną i pobierać dane (tj. zdalne wykonanie PowerShell), ponieważ NetCrunch może przekazywać dane dostępowe do skryptu.

  Czujnik Remote SSH Script

  Czujnik wykonuje skrypt za pomocą SSH na zdalnym komputerze. SSH jest teraz dostępny w systemie Windows, więc wydaje się być wygodną alternatywą dla zdalnych skryptów Powershell.

  Dowiedz się więcej o Czujnikach skryptowych

 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

  Śledź wszystkie komponenty sprzętowe i zainstalowane oprogramowanie

  NetCrunch może zbierać informacje o spisie sprzętu i oprogramowania z komputerów z systemem Windows.

  Program wyświetla szczegółowe informacje o każdym komputerze z systemem Windows, a także wyświetla listę zainstalowanych poprawek. NetCrunch pozwala porównać każdy audyt i może pokazać zmiany w obszarach sprzętu i oprogramowania. Program zawiera widok podsumowania oprogramowania dla wielu węzłów.

  @Inventory View

 • Monitorowanie plików i folderów

  Możesz zdalnie monitorować pliki i foldery na komputerach z systemem Windows

  Czujnik pliku pozwala monitorować obecność pliku, jego rozmiar oraz to, czy i kiedy został zmodyfikowany. Można go również używać do wyszukiwania zawartości pliku lub do znajdowania nowych wpisów w dzienniku tekstowym i przekształcania ich w alerty NetCrunch.

  Czujnik folderu pozwala oglądać określoną zawartość folderu, na przykład po dodaniu nowego pliku lub usunięciu jakichkolwiek plików.

Monitor wydajności w NetCrunchu

Najłatwiejszy sposób monitorowania systemu Windows i innych serwerów oraz całej sieci

Pakiety startowe NetCrunch

NetCrunch Platform

Describe NetCrunch platform and some links here

AdRem Software is a partner of