Monitor Network Services, Devices, Sensors, Bandwidth, Traffic

Nowoczesne sieci to złożone systemy świadczące różne usługi, a nie tylko połączone ze sobą komputery przesyłające pliki, jak to było kiedyś. NetCrunch pozwala kontrolować wydajność i dostępność usług sieciowych (Ping, HTTP, SSH, FTP, etc.), śledzić połączenia i automatycznie prezentować je na różnych widokach sieci, na przykład mapach segmentów sieciowych w warstwie drugiej.

SNMPNetCrunch wspiera wszystkie wersje SNMP, w tym wersję 3 wraz ze wsparciem dla trapów w wersji 3. Program korzysta z protokołu SNMP by monitorować rutery, przełączniki, drukarki, zapory ogniowe, sensory i inne urządzenia sieciowe.

Protokół SNMP pozwala na monitorowanie przepustowości, aktywności użytkowników, obciążenia sprzętu, i wiele więcej. NetCrunch potrafi aktywnie sprawdzać liczniki wydajnościowe, lub pasywnie odbierać trapy SNMP z urządzeń sieciowych. Program umożliwia ustawianie wartości progowych liczników i może powiadamiać administratora o problemach sprzętowych. Zebrane dane wykorzystywane są do diagnostyki oraz analizy długookresowej.

Trapy SNMP

NetCrunch nasłuchuje trapów SNMP i może również otrzymywać szyfrowane notyfikacje SNMPv3. Przychodzące trapy (nawet z węzłów nie monitorowanych w Atlasie) widoczne są w oknie Zdarzeń Zewnętrznych. Jednym kliknięciem użytkownik może przekształcić je w alerty (jeśli trzeba, węzły zostaną dodane do Atlasu) - w ten sposób NetCrunch pozwala definiować alerty dla trapów na podstawie przykładu.

Kompilator MIB-ów

NetCrunch zawiera własny kompilator MIB-ów dzięki czemu łatwo można dodawać nowe MIB-y do biblioteki programu. Program zawiera bibliotekę skompilowanych MIB-ów zawierającą ponad 3500 MIBów urządzeń takich producentów jak CISCO, Nortel, 3Com, Alcatel i wiele innych.

Monitorowanie połączeń i odpowiedzi

Serwisy sieciowe

NetCrunch może sprawdzać połączenie lub wzór odpowiedzi by weryfikować poprawność odpowiedzi serwisów sieciowych.

NetCrunch monitoruje dostępność ponad 65 predefiniowanych serwisów sieciowych TCP/UDP, w tym DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, i wiele innych.

Program może monitorować wydajność serwisów sieciowych mierząc ilość wysłanych pakietów i otrzymanych pakietów, czas odpowiedzi, oraz procent pakietów utraconych i otrzymanych.

Użytkownicy mogą tworzyć własne definicje serwisów lub duplikować istniejące i zmieniać im numer portu. Serwisy wspierają połączenia TCP, UDP i SSL. Wzorce odpowiedzi mogą być zdefiniowane w formie tekstu, danych binarnych lub za pomocą wyrażeń regularnych.

Monitorowanie DNS

DNS jest najważniejszym serwisem w sieci. Bez niego nic nie będzie działać. Dlatego monitorowanie serwisu DNS i sprawdzanie jego dostępności to oczywiste zadanie systemu monitorującego. Ale monitorowanie dostępności ograniczone jest do sprawdzenia czy serwis odpowiada oraz czasu jego odpowiedzi.

Dlatego oprócz prostego monitorowania dostępności, NetCrunch umożliwia sprawdzanie odpowiedzi DNS na określone zapytania, co pozwala wykryć nieoczekiwane (nieautoryzowane) zmiany w DNS.

Monitorowanie statusu węzłów (działa/nie działa)

NetCrunch określa status węzła (działa/nie działa) na podstawie statusu serwisów sieciowych i (w przypadku serwerów) innych monitorów. Gdy węzeł nie działa, sprawdzany jest tylko serwis wiodący. Zatem węzeł nie działa, gdy nie odpowiada żaden serwis, a działa, gdy odpowiada serwis wiodący.

@@node-status.png Mapa pokazuje status węzłów

Monitorowanie przełączników i ruterów

Monitorowanie statusu interfejsów i przepustowości

NetCrunch wspiera różne aspekty monitorowania ruterów i przełączników, w tym status interfejsów sieciowych i monitorowanie przepustowości sieci.

@@2node-status-interfaces.png Lista interfejsów węzła

@@1SegmentWithTrafiic.png Mapa segmentu z informacją o ruchu

Cisco IP SLA

NetCrunch umożliwia monitorowanie operacji Cisco IP SLA. Program śledzi status operacji oraz parametry wydajnościowe, co pozwala monitorować odchylenie VOIP i inne protokoły.

Mapowanie portów

NetCrunch wyświetla informację o każdym porcie przełącznika, VLAN-ach oraz statusie portu i urządzeniach podłączonych do każdego z nich.

@@2node-status-port-mapping.png Status węzła - widok mapowania portów

Automatyczne mapy w warstwie drugiej.

NetCrunch wykrywa i prezentuje fizyczne połączenia między przełącznikami i węzłami na mapach topologii sieci warstwy drugiej. Program automatycznie aktualizuje mapy fizyczne jeśli dodane zostaną nowe węzły lub wykryte zmiany w połączeniach.

@@3segment.png Mapa segmentu w warstwie drugiej

Monitorowanie ruchu sieciowego

Serwer przepływów

NetCrunch zawiera serwer ruchu NetFlow, który potrafi przetwarzać dane o przepływach z urządzeń sieciowych korzystając z takich popularnych protokołów jak: IPFix, NetFlow (v5 & v9), sFlow, JFlow, netStream, cFlow, AppFlow, oraz rFlow.

NetCrunch integruje dane o przepływach z bazą danych monitorowania (Atlasem sieci), dzięki czemu ruch mierzony jest poprawnie per urządzenie zamiast per adres IP.

Analiza danych i trendy

NetCrunch umożliwia analizę ruchu w oparciu o różne kryteria. Pozwala tworzyć własne definicje aplikacji i wspiera technologię Cisco NBAR do monitorowania aplikacji.

@@flow-analytics.png Analiza przepływów

NetCrunch zbiera trendy wydajnościowe sumarycznych danych ruchu oraz dane dla poszczególnych węzłów. Pozwala to na tworzenie raportów i ustawianie wartości progowych dla tych parametrów.

Pulpit przepływów

NetCrunch pokazuje bieżący ruch na pulpicie przepływów.

@@3flows.png Pulpit przepływów

Statystyki przepływów dla węzła

NetCrunch pokazuje również statystyki przepływów dla każdego węzła. Pozwala to na ustawianie wartości progowych dla różnych metryk.

@@node-flows.png Status ruchu na węźle

Monitorowanie stron internetowych

Sensor stron internetowych

NetCrunch zawiera zaawansowany monitor stron internetowych, który potrafi ładować i wykonywać dynamiczne strony zawierające Javascript tak, jakby były ładowane przez przeglądarkę. Umożliwia również monitorowanie stron wymagających logowania (wspierając standardowy HTML lub własne formy logowania).

Dostępne alerty dla stron internetowych:

 • wielkość strony lub czas ładowania page
 • zmiana zawartości strony
 • alert jeśli występuje dany tekst lub jeśli go nie ma
 • jeśli strona nie istnieje
 • błąd ładowania strony
 • błąd ładowania zasobów strony
 • błąd autentykacji strony

Dostępne metryki wydajnościowe:

 • % dostępności
 • kod statusu HTTP
 • błąd JS
 • czas ładowania
 • rozmiar głównej ramki
 • ilość zasobów
 • ilość błędów w zasobach
 • całkowity rozmiar


Prosty sensor HTTP/S

Sensor ten przeznaczony jest do wysyłania zapytań REST-owych - pobiera on po prostu dane przez HTTP i sprawdza odpowiedzi, w tym zawartość odpowiedzi. Wspiera zapytania GET, HEAD oraz POST,

Sensor plików HTTP/s

Sprawdza zawartość plików zdalnych, parametry logowania, monitoruje zdalne logi tekstowe, rozmiar pliku lub czas zmiany, obecność, i wiele więcej. Wspiera połączenia HTTP i HTTPS.

Narzędzia diagnostyczne

Widok SNMP

NetCrunch umożliwia przeglądanie danych SNMP urządzenia w formie czytelnej dla człowieka. Okno zawiera wiele widoków dla różnych typów urządzeń. NetCrunch posiada również edytor do tworzenia własnych widoków dla konkretnych urządzeń. Widok SNMP pozwala na zmianę danych SNMP urządzenia.

@@2snmp-view.png Widok SNMP

IP Tools

iTools to aplikacja zawierająca zestaw przydatnych sieciowych narzędzi diagnostycznych, takich jak Ping, Traceroute, Lookup, Connection, Scanner i SNMP. Narzędzia te są również dostępne przez konsolę webową i są wykonywane zdalnie na Serwerze NetCruncha.

@@ip-tools.png NetCrunch IP Tools