Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Program AdRem NetCrunch (NetCrunch Serwer oraz Konsola NetCruncha) wraz z niniejsza licencją (zwany dalej Oprogramowaniem) jest własnością firmy AdRem Software lub autoryzowanego licencjonodawcy i jest chroniony prawem autorskim.

Postanowienia Licencji

Firma AdRem Software udziela Państwu prawa do używania Oprogramowania pod warunkiem, że akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszej umowy licencyjnej. Umowa licencyjna na korzystanie z Oprogramowania obejmuje zakupione przez użytkownika: licencję programu NetCrunch (Program license) i licencję zdalnego dostępu (Remote Access license).

Użytkownik Licencji musi być właścicielem sieci komputerowej, która jest monitorowana przez Oprogramowanie. Licencja nie zezwala na korzystanie z oprogramowania w celu świadczenia usług na rzecz innego podmiotu. Użytkownik Licencji może zlecić administrowanie / monitorowanie sieci za pomocą Oprogramowania podmiotowi zewnętrznemu po uzyskaniu pisemnej zgody od firmy AdRem Software. Wyżej wymieniona zgoda na używanie Oprogramowania przez podmiot zewnętrzny ani nie przenosi licencji na ten podmiot, ani nie upoważnia go do korzystania z licencji w żadnym innym przypadku.

Jeśli Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi na licencji NFR (nie do odsprzedaży), to może być używane wyłącznie do demonstracji i testowania. Dla Oprogramowania pod licencją NFR nie są dostępne aktualizacje, upgrade'y lub oferty crossgrade'u, nie można go kupić lub wymienić za bony lub kupony.

Jeśli Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi jako wersja testowa, powinno ono być używane wyłącznie do celów demonstracyjnych, testowania i ewaluacji. Wersje próbne nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych i nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone na inne osoby.

Jeżeli aneks do umowy licencyjnej nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki użytkownika Oprogramowania wynikające z umowy licencyjnej są następujące:

Użytkownik może:

(i) zainstalować i używać program NetCrunch Serwer wyłącznie na jednej stacji monitorującej. Jeśli użytkownik posiada licencję Corporate, może zainstalować program NetCrunch Serwer na ilości stacji monitorujących nie większych niż ilość określona w licencji Corporate zakupionej przez użytkownika,

(ii) zainstalować Konsolę NetCruncha na dowolnej liczbie komputerów

(iii) używać Konsoli NetCruncha na ilości komputerów nie większej niż określona w zakupionej przez użytkownika licencji zdalnego dostępu

(iv) przenieść w całości licencję na Oprogramowanie na inną osobę lub podmiot pod warunkiem, że nie zachowa żadnych kopii tego Oprogramowania oraz przedstawi firmie AdRem Software pisemną zgodę przyjęcia warunków niniejszej umowy przez osobę przejmującą licencję.

Użytkownik nie może:

(i) przekazywać, wypożyczać lub wydzierżawiać żadnego elementu Oprogramowania,

(ii) dekompilować, deasemblować, wstecznie konstruować, podejmować próby poznania kodu źródłowego a także tworzyć produktu pochodnego Oprogramowania,

(iii) używać poprzedniej wersji Oprogramowania, po otrzymaniu jego uaktualnienia. Wyjątkiem od tej zasady jest przekazanie w formie darowizny dla organizacji charytatywnej wybranej przez użytkownika, poprzedniej wersji Oprogramowania, dla której uaktualnienie użytkownik otrzymał. Jednak niezbędnym wymogiem uznania opisanej darowizny jest dostarczenie przez użytkownika firmie AdRem Software pisemnego oświadczenia od beneficjenta, że jest on końcowym użytkownikiem przekazanego Oprogramowania. W przeciwnym razie poprzednia wersja Oprogramowania powinna zostać usunięta.

Pomoc techniczna

Zakres wsparcia użytkownika posiadającego Oprogramowanie z Profesjonalną Umową Serwisową obejmuje: (i) pomoc techniczną w ramach aktualnej wersji Oprogramowania, (ii) pomoc techniczną (realizowaną w formie kontaktu telefonicznego lub emaliowego) w okresie ważności Umowy Serwisowej, (iii) bieżące uaktualnienia udostępnianie przez firmę AdRem Software w okresie ważności Umowy Serwisowej

Firma AdRem Software będzie się starała odpowiedzieć na Państwa prośby o pomoc techniczną dotyczące Oprogramowania. Jednakże firma AdRem Software zastrzega sobie prawo do wykonywania tej usługi w miarę posiadanych zasobów i możliwości. W szczególności, firma AdRem Software nie gwarantuje rozwiązywania każdego problemu zgłaszanego w ramach pomocy technicznej.

Firma AdRem Software wspiera użytkowników Oprogramowania tylko wtedy, jeśli jest ono wykorzystywane zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej, na systemach operacyjnych, dla których to Oprogramowanie zostało opracowane.

Ograniczenie odpowiedzialności:

AdRem Software nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni wymagania użytkownika, że jego działanie będzie nieprzerwane lub że Oprogramowanie będzie wolne od błędów. Firma AdRem Software w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, włączając powstałe straty i utracone korzyści lub inne przypadkowe lub wynikłe w konsekwencji szkody, powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania nawet wówczas, gdy firma AdRem Software lub jej autoryzowany przedstawiciel został poinformowany o możliwości powstania takich szkód. W państwach, których ustawodawstwo nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w takim zakresie, odpowiedzialność firmy AdRem będzie ograniczona lub wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo danego państwa.

Oprogramowanie nie jest zaprojektowane, wytworzone ani przeznaczone do użytku ani dystrybucji z urządzeniami sterowania on-line w niebezpiecznym środowisku wymagającym niezawodnego działania, takich jak obsługa instalacji jądrowych, nawigacji samolotowej, systemów komunikacyjnych i kontrolnych, urządzeń bezpośrednio podtrzymujących życie i zdrowie, systemów uzbrojenia, lub innego użytkowania, w którym awaria oprogramowania może prowadzić bezpośrednio do śmierci, uszkodzenia ciała lub służyć powstaniu szkód fizycznych lub na środowisku.

Kary umowne

Za naruszenie obowiązków Użytkownika wynikających z zakresu umowy licencyjnej, firma AdRem Software uprawniona jest do naliczenia kary umownej równej wartości zakupionej licencji. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty w terminie 14 dni i natychmiastowego zaprzestania naruszeń. W przypadku nie uiszczenia kary umownej w terminie, firma AdRem Software ma prawo do naliczenia odsetek od tej kwoty. Kara umowna nie wyłącza prawa AdRem Software do dochodzenia odszkodowana na zasadach ogólnych w części przenoszącej wysokość kary umownej, jak również nie ma wpływu na ewentualną odpowiedzialność karną użytkownika z tytułu naruszeń licencji, o ile stosowne przepisy prawa taką odpowiedzialność przewidują.

Uwagi ogólne

Powyższe postanowienia nie ograniczają i nie wyłączają innych uprawnień, które mogą zostać nadane Użytkownikowi przez AdRem Software. Niniejsza umowa może zostać zmodyfikowana wyłącznie poprzez aneks do licencji lub dokument potwierdzony przez AdRem Software oraz Użytkownika. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy nie jest zgodne z prawem, nie jest ważne lub nie jest możliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie takie będzie się uważać za wyłączone z niniejszej umowy i nie będzie wpływać na ważność i wykonanie jakiegokolwiek z pozostałych postanowień. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sales@adremsoft.com.